VELFOBIN 450 ml

Autochemie, autokosmetika » Velvana

Cena:61.20CZK
skladem

 

Popis produktu

Přípravek proti zamrzání vody v benzinu v palivovém systému motorového vozidla.

Velfobin slouží motoristům v zimním období k preventivnímu zamezení tvorby mikrokrystalků ledu, které vzikají z vody obsažené v palivu. Do nádrže přidejte v přechodném období podzim - zima jednorázově na každých 10 litrů paliva 100 g (130 ml) Velfobinu. Po vyprázdnění nádrže preventivně dávkujte již jen 50 g (65 ml) Velfobinu na 10 litrů paliva.

Upozornění: Nebezpečí ohně - hořlavá kapalina I. řídy nebezpečnosti. Vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Po práci doporučujeme umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. V případě nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě. Skladujte v původním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin.

 

!!!   cena s DPH   !!!   (bez DPH  50,60)