Obchodní podmínky

1. Základní pojmy

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě http://www.hejda-rakovnik.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ceny jsou platné pouze v tomto internetovém obchodě. Zboží dodáváme zatím jen v České republice

Dodavatel /prodávající a provozovatel internetového obchodu:
Josef Hejda, V Jamce 2380, Rakovník, 269 01   (dále jen dodavatel)
Dodavatel je plátcem DPH
IČ: 64735010
DIČ : CZ 6109260333
Živnostenský list vydán Obecním živnostenským úřadem v Rakovníku. Č.j.: 1/0628/2002/02

Kontaktní údaje:
mob. :+420 603 776 004,    tel.,fax: +420 313 51 43 77,    e-mail:josef.hejda@centrum.cz

2. Objednávka zboží

Katalog zboží na stránkách www.hejda-rakovnik.cz je seznamem běžně dodávaného zboží.
Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Pro objednání zboží, zákazník zboží nejprve vybere, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží.
Ceny zboží si zákazník ověřuje již při výběru jednotlivých položek zboží. Cenu za dopravu zákazník najde v odstavci Doprava zboží u těchto obchodních podmínek. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků. Zboží dodáváme zatím jen v České republice

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Před vyřízením objednávky dodavatel vždy poskytuje závazné potvrzení objednávky.
Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době přepravcem či poskytnuto k osobnímu odběru. Obvykle to bývá 1 až 3 pracovní dny od závazného potvrzení objednávky. Pokud je u položky zboží uvedeno dodání např. do 5 dnů, znamená to, že náš obchod je schopen naskladnit toto zboží do 5 dnů a poté odeslat zákazníkovi. V případě, že by byla lhůta dodání delší, zákazník bude o prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Doprava
Pokud si zákazník nepřebere zboží osobně u dodavatele je dodáno zboží buď naší firemní dopravou, nebo přepravcem (Česká pošta) . Dodání zboží naší firemní dopravou je zpoplatněno částkou 200,- Kč a dodání zboží přepravcem po České republice je zpoplatněno částkou  200,- Kč a to v případě,kdy váha balíku je do 30kg. Zboží je též možno dodat naší firemní dopravou na základě individuální dohody o ceně dopravy - v tomto případě je nutno předem kontaktovat dodavatele a cenu dohodnout individuálně.
V případě využití služeb dopravce platí zákazník celou částku objednávky hotově při převzetí zboží. Volba způsobu dopravy může být u některých typů vyrobků omezena a pevně stanovena. Je to z důvodu vlastností výrobku a to především rozměrů, váhy a jeho charakteristiky. Při objednávkách zboží o vyšší váze než 30kg může být stanovena cena dopravy individuálně a zákazník bude také o této skutečnosti předem informován.  Zboží dodáváme zatím jen v České republice

Převzetí zboží
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky mechanického poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal zásilky poškozen, je vždy nutné, aby kupující s řidičem dopravce ihned sepsal protokol o poškození zásilky! Ten pak umožní vyřizování případné reklamace. Dle rozsahu poškození obalu se po sepsání protokolu o poškození zásilky kupující rozhodne, zda zásilku převezme nebo ji odmítne. Lze-li z rozsahu poškození obalu předpokládat poškození zboží v zásilce, zásilku odmítne. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak prodávajícího, tak dopravce, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. To platí i v případě mechanického poškození zboží v neporušeném obalu.
Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

4. Reklamační řád

Záruka zboží
Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je uvedena na záručním listě. Pokud není délka záruční doby vyznačena na záručním listě nebo záruční list není součástí dodávky, je standardně v délce 24 měsíců.

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno u firmy Josef Hejda. (viz. záruční list - nákupní doklad).

Místem pro uplatnění reklamace je: Josef Hejda V Jamce 2380, Rakovník, 269 01,  e-mail josef.hejda@centrum.cz,  tel.: 603 776 004, 313 51 43 77.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci musí být toto zboží kompletní tak, jak jej převzal kupující od prodávajícího. Tedy v originálním obalu nebo obalu odpovídající kvality, včetně všech součástí dodávky, záruční list pokud byl součástí dodávky a nebo kopie daňového dokladu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel. Zásilku zašlete doporučeně - dobírkové zásilky nebudou přebírány!
Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.
Záruka se nevztahuje na vady, které jsou způsobeny běžným opotřebením, nesprávnou manipulací, neodborným zásahem, mechanických poškozením třetí osobou nebo byl-li výrobek používám nebo ošetřován v rozporu s návodem na použití a údržbu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé vlivem přírodních živlů.
Jako záruční list slouží daňový doklad pokud list není součástí dodávky.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.
Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtován manipulační poplatek dle aktuálního ceníku a zboží bude na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).
U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 6. použitím neautorizovaného spotřebního materiálu,
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

 • Zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele,
 • Občanský zákoník část osmá, Hlava druhá, Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

5. Vrácení zboží bez udání důvodu

Spotřebitel je oprávněn v souladu s § 53 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být prodejci doručeno do 14 dnů od převzetí zboží.Vrácení kupní ceny bude provedeno do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na adresu dodavatele. Kupní cenou se v tomto případě rozumí cena za zboží, včetně za dopravu (tj. celková cena, kterou zákazník zaplatil za dodání zboží). Dopravu za vrácené zboží zpět k dodavateli hradí spotřebitel.

Aby byla vrácena celá kupní cena, musí být splněny tyto základní podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, pokud možno v nepoškozeném originálním obalu.
 • Zboží nesmí být jakkoliv poškozeno.
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, jinak může být vráceno jen odpovídající finanční plnění.

V záručním listě výrobce prosím nevyplňujte datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodnete, že si zboží ponecháte, nebo neuběhne lhůta na vrácení.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to buď na josef.hejda@centrum.cznebo písemně na výše uvedenou adresu v těchto obchodních podmínkách nebo telefonicky na uvedených kontaktech e-shopu. Při odstoupení je nutné uvést číslo daňového dokladu a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Zboží musí být v původním pokud možno nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží nelze poslat na dobírku !!
Zboží by mělo být vráceno na adresu provozovatele spolu s písemným odstoupením od smlouvy a to nejpozději 14. den počítaný od 1. dne následujícího po dni převzetí zboží.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele elektronického obchodu http://www.hejda-rakovnik.cz dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem v rámci internetového prodeje. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hejda-rakovnik.cz nejméně 7 pracovních dnů před účinností nových obchodních podmínek.

Dodací lhůta Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v nejkratší době přepravcem či poskytnuto k osobnímu odběru. Obvykle však do 2 až 7 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky. Pokud je u položky zboží uvedeno dodání např. do 5 dnů, znamená to, že náš obchod je schopen naskladnit toto zboží do 5 dnů a poté odeslat zákazníkovi. V případě, že by byla lhůta dodání delší, zákazník bude o prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.